Copyright 2019 - DoDeSz for Healthy Work
 • 1

  Dohľad nad pracovnými podmienkami

 • 2

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • 3

  Inžiniering stavieb

 • 4

  Healthy Work pre Vás

 

Legislatíva a zákony

Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami sú novelizáciou zákona 355/2007 zamestnávatelia  povinní zabezpečiť všetkým zamestnancov.

úplne znenie zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. ustanovuje: si možete prečítať na TU.  

Súvisiace nariadenia, vyhlášky a zákony

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

3) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.

4) § 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

5) § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) Napríklad § 15 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, § 87 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, § 33 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.