Copyright 2019 - DoDeSz for Healthy Work
 • 1

  Dohľad nad pracovnými podmienkami

 • 2

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • 3

  Inžiniering stavieb

 • 4

  Healthy Work pre Vás

 

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Dohľad nad pracovnými podmienkami novelizáciou zákona 355/2007 Z.z. učinnou 1.8.2014 sú zamestnávatelia  povinní zabezpečiť všetkým zamestnancov.

Implementácia systému dohľadu nad pracovnými podmienkami "DPP"
Implementácia systému DPP je najintenzívnejšou fázou, Zahŕňa v sebe predovšetkým fyzickú obhliadku všetkých pracovísk  spoločnosti  a vypracovanie auditu.

 • Vykonávame obhliadku priamo na vašich pracoviskách 
 • Vypracovávame audity pracovných podmienok, vrátane identifikácie zdraviu nebezpečných faktorov a podmienok práce, ktoré môžu ohrozovať zdravie zamestnancov, 
 •  Vykonávame konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci
 •  Zastupujeme klienta pri konaní so štátnymi kontrolnými orgánmi a pri vypracovaní hlásenia rizikových prác pre štátne orgány. 
 • Analýzy zdravotných rizík pracovného prostredia; 
 • Spolupracujeme pri vypracovaní posudkov o zdravotných rizikách, návrhov na zaraďovanie prác do kategórií, návrhov rizikových prác 
 • Spolupracujeme pri plnrní povinností zamestnávateľa zabezpečovať vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných činností
 • Návrhujeme na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík podľa platných zákonných ustanovení - Vyhláškou MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií. 
 • Stanovujeme rozsahy lekárskych prehliadok vo vzťahu k pracovným podmienkam 
 • pravidelné kontroly
 • Spolupracujeme pri stanovení periodicity prehliadok povinných zo zákona a nariadených Úradom verejného zdravotníctva; 
 • Zber údajov - množstvo uskutočnených prehliadok, vrátane menného zoznamu zamestnancov, vytváranie prehľadov o zdravotných prehliadkach
 • Navrhujeme riešenia na odstránenie nedostatkov a na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
 • Informujeme zamestnávateľa o pracovných podmienkach a vypracovávame návrhy opatrení na znižovanie zdravotných rizík na pracovisku
 • spolupracujeme so zamestnávateľmi pri vypracovaní prevádzkových poriadkov
 • Spolupracujeme so všeobecnými a odbornými lekármi, ktorým odovzdávame poznatky z dohľadu nad pracovnými podmienkami a podklady na výkon cielených lekárskych preventívnych prehliadok, za účelom posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu
 • Spolupracujeme s bezpečnostnotechnickou službou, organizačnými útvarmi a zástupcami zamestnancov

V rámci naších aktivít úzko spolupracujeme s:

- poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti,
- úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
- sociálnou poisťovňou,
- zdravotnými poisťovňami,
- orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
- orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
- inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci,
- vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami.

Spoluprácu s Pracovnou zdravotnou službou a technikom bezpečnosti a ochrany pri práci pripravujeme a vieme odporučiť ako aj sprostredkovať s osobnou participáciou v zmysle zákona 355/2007 Z.z.