Copyright 2019 - DoDeSz for Healthy Work
 • 1

  Dohľad nad pracovnými podmienkami

 • 2

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • 3

  Inžiniering stavieb

 • 4

  Healthy Work pre Vás


B O Z P

Ponúkame Vám komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich
vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov .

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci si kladie za cieľ :
- zabezpečiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov,
- prispieť k eliminovaniu škôd zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom
procese a iné finančné straty.

Rozsah služieb a činností :
- zabezpečenie výkonu bezpečnostného technika priamo u objednávateľa,
- komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia,
- vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP,
- posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov,
- poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
- príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu,
- zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu,
- organizovanie školení zamestnancov,
- vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.