Copyright 2019 - DoDeSz for Healthy Work
 • 1

  Dohľad nad pracovnými podmienkami

 • 2

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • 3

  Inžiniering stavieb

 • 4

  Healthy Work pre Vás

Prostredníctvom nášho dohľadu nad pracovnými podmienkami Vám zabezpečíme
plnenie povinnosti zamestnávateľa vyplývajúcich z novely zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia účinnej od 1.8.2014. Najdôležitejšou zmenou
zákona 355/2007 je povinnosť zamestnávateľov zabezpečovať dohľad nad pracovnými
podmienkami pre všetkých svojich zamestnancov bez rozdielu zaradenia do stupňov
rizikových prác.

Z čoho pozostáva dohľad nad pracovnými podmienkami?

 • Z hodnotenia faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov.
 • Zo zisťovania expozície u zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možných kombinácií účinkov na zdravie.
 • Z hodnotenia zdravotného rizika, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a spolupráce sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • Z vypracúvania návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • Z podpory prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
 • Z poskytovania primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia.
 • Z poskytovania primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať.
 • Z poskytovania primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom k ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii. 
 • Z účasti sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • Zo  spolupráce pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.